Common marmoset monkey, vintage engraving portrait – Vintage Nostalgia

| 0

Common marmoset monkey, vintage engraving portrait – Vintage Nostalgia