XVI century, copper engraving, “Strife” – Vintage Nostalgia

| 0

XVI century, copper engraving, “Strife” – Vintage Nostalgia