Mouflon, vintage engraving XIX century – Vintage Nostalgia

| 0

Mouflon, vintage engraving XIX century – Vintage Nostalgia