Portrait of German couple fashionable dressed, XVII century – Vintage Nostalgia

| 0

Portrait of German couple fashionable dressed, XVII century – Vintage Nostalgia