Sliding carriage competition on the snow in Strasbourg, XVII century – Vintage Nostalgia

| 0

Sliding carriage competition on the snow in Strasbourg, XVII century – Vintage Nostalgia